Kategorier
Publikationer og artikler

Behov for markant mere beskyttet natur

Biodiversitetsrådet understreger alvoren i seneste rapport:

“Fra tab til fremgang – beskyttet natur i Danmark i et internationalt perspektiv”.

“Der skal afsættes markant mere plads med beskyttet natur af høj kvalitet, hvis det skal lykkes at stoppe tabet af biodiversitet og skabe fremgang for biodiversitet i Danmark”.

“Danmark er meget langt fra de internationale arealmålsætninger for 2030 om 30 % beskyttet natur, hvoraf en tredjedel skal være strengt beskyttet.”

“Højst 2,3 % af det danske landareal, inklusive søer og vandløb, kan med stor sikkerhed betragtes som beskyttet i dag i kraft af eksisterende ordninger”.


BIOBEVAR opfordrer alle (også politikerne) til at tage biodiversitetskrisen og naturen seriøst – handling, lovgivning og mod til at tage de nødvendige beslutninger skal der til.

I det meste af historien har mennesket været nødt til at bekæmpe naturen for at overleve; i dette århundrede begynder han at indse, at for at overleve skal han beskytte det. —Jacques-Yves Cousteau

Kategorier
Publikationer og artikler Retsager

Natursag i retten

Lige nu har vores advokat oploadet bilag til en stævning indleveret ved Retten i Odense. 

Vi har stævnet Planklagenævnet for følgende:

Det er BIOBevars opfattelse, at screeningen ikke opfylder de faglige krav til en miljøscreening, i henhold til miljøvurderingsloven i forhold til miljøet i bred forstand, eller efter planhabitatbekendtgørelsen i forhold til henholdsvis Natur 2000-områder og områder, der udgør et raste- eller yngle- område for en Bilag IV-art. I nærværende sag er det navnlig flagremus og stor vandsalamanders beskyttelse der er tilsidesat.

Sagen drejer sig derudover om hvorvidt de endeligt vedtagne planer overholder Miljøvurderingslovens og planhabitatbekendtgørelsens begrundelseskrav, og Planklagenævnets efterprøvelse her- af.

Så BIOBevars holdning er den at : Det kan simpelthen ikke passe, at det er lige gyldigt, at der beviseligt er Bilag IV-arter i et planområde, og at to offentlige myndigheder (Middelfart kommune og Planklagenævnet) slipper afsted med at lade som ingenting.

Det kan vi som borger i et retssamfund, simpelhen ikke finde os i…. Hvordan skal naturen og de dyr som lever i den så have en chance for at overleve, hvis man som myndighed kan gøre hvad der passer dem…

Så nu har vi 2 stævninger liggende og afventer rettens vurdering og kendelse på om det der er foregået omkring Oliegrunden er lovligt og i overensstemmelse med Dansk lov. (Vi stævnede Middelfart Kommune i Oktober sidste år og nu Planklagenævnet)

Død storvandsalamander fundet i en af brøndhusene på Oliegrunden
Storvandsalamander fundet på Oliegrunden sidste år 7. oktober 2021, det bliver nok svære at finde en leverende storvandsalamander på grunden i dag, hvor alt er ryddet og deres bosteder er væk.